Grondbeginselverklaring

De leden van de Christelijke HBO vereniging PRO DEO geloven en erkennen het volgende:

Er is één God, waarin drie personen zijn te onderscheiden: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit onderscheid blijkt uit Hun strikt persoonlijke eigenschappen. God maakt Zich bekend door Zijn werk, dat is de wereld die Hij gemaakt heeft en nog steeds in stand houdt en bestuurt. Daarnaast maakt Hij zich nog duidelijker en vollediger bekend door wat Hij gezegd heeft in Zijn Bijbel. De Bijbel leert ons alles wat wij in ons leven nodig hebben om Hem te eren en zelf gered te worden. De Bijbel bestaat uit twee delen, “het Oude Testament” en “het Nieuwe Testament”, die samen de 66 zogenaamde “canonieke boeken” omvatten. Deze moeten zonder voorbehoud aanvaard worden.

De Vader heeft, op het moment dat Hij daarvoor uitkoos, alles wat er bestaat gemaakt. Dat deed Hij via Zijn Zoon; want via Hem spreekt de Vader, en zo kwam alles tot stand. Hij heeft ook engelen gemaakt als Zijn afgezanten om in het belang van de mensen Hem te dienen. Zo heeft God ook de mens gemaakt en gevormd naar het beeld van Zichzelf, zodat de mens in staat was om zijn wil volledig af te stemmen op wat God wil. Maar de mens heeft niet beseft hoe eervol die positie was. Hij heeft geluisterd naar de duivel en zich zo willens en wetens uitgeleverd aan het kwaad. Daardoor is de hele aard van de mens slecht geworden, heeft hij de dood verdiend en zou hij door God verstoten worden. De ongehoorzaamheid van Adam heeft gevolgen gehad voor de hele mensheid. Die gevolgen geven wij weer met het woord “erfzonde”. Daarmee bedoelen wij dat de mensen slecht zijn vanwege een erfelijke kwaal. Uit deze kwaal komt al het slechte voort dat de mensen doen. Echter, uit medelijden heeft God de mensen die Hij uitgekozen heeft van de ondergang gered. Dit deed Hij uit pure goedheid, dankzij Christus, en dus niet omdat die mensen het zelf zouden verdienen. Alle andere mensen heeft Hij in de ellende gelaten waarin zij zichzelf gestort hebben.

Jezus Christus is Gods eniggeboren zoon. Het woord “Zoon” betekent hier niet dat Hij gemaakt of geschapen is: want dan zou Hij immers een gewoon schepsel zijn, net als wij. Net als God is Hij eeuwig, helemaal gelijk aan de Vader. God heeft de mens beloofd Zijn Zoon te geven om de duivel te verslaan en de mens voor eeuwig gelukkig te maken. God heeft Zijn Zoon naar de wereld gezonden om een mens te worden, met alle gebreken die een mens heeft, op het kwaad na. Hij is bij Maria, die nog maagd was, verwekt door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man.

God heeft laten blijken hoe lief hij de mensen heeft doordat Zijn Zoon voor onze overtredingen heeft geboet, terwijl wij de terdoodveroordeling verdiend hadden. Door Zichzelf, in onze plaats, te offeren aan het kruis is Jezus Christus voor de Vader verschenen om er zodoende voor te zorgen dat onze straf volbracht was. Zo is Hij voor onze schuld gestorven en begraven, maar na drie dagen is Hij weer opgestaan en is Hij opgevaren naar de Hemel waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader om voor ons mensen te pleiten. Daarin ligt ons hele geluk, want alleen zo gaan wij bij God vrijuit. Dit is voor ons dus de basis van alles, en daar houden wij voor altijd aan vast. Daarbij bewijzen wij eer aan God, door nederig te erkennen dat wij mensen slecht zijn. Tot God hebben wij alleen maar toegang via Jezus Christus, die voor ons bemiddelt en onze zaak bepleit. Daarom moeten wij van Christus enkel via Hem tot God bidden, zoals in het “Onze Vader”.

De Heilige Geest is net als de Vader en de Zoon ook echt God. Hij is dus niet gemaakt, of geboren, maar Hij is de kracht die altijd uit de Vader en de Zoon voortkomt. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij oprecht geloven. Jezus Christus betekent onze vrijspraak, alleen door het geloof en dus niet door dat wat wij doen. Het geloof maakt ons tot een ander mens, laat ons leven in een nieuw leven bevrijd uit de macht van het kwaad. Zonder het geloof in God zou de mens nooit meer iets doen uit liefde voor God, maar alleen uit liefde voor zichzelf of uit angst voor de eeuwige straf.

Er is, over de hele wereld, één kerk; dat zijn alle christenen bij elkaar. Die kerk is er altijd geweest en zal altijd blijven bestaan. Zij zijn gestempeld door de Heilige Geest, en zo vormen zij een afzonderlijke gemeenschap. De kerk moet zich zuiver Bijbels gedragen: zij zal dus alles afwijzen wat tegen de Bijbel ingaat, en enkel Jezus Christus erkennen als het hoofd van de kerk. De christenen in de kerk hebben ook kernmerken waardoor je weet of zij echt bij de kerk horen. Het belangrijkste is dat zij geloven in God. Daarnaast hebben zij Jezus Christus aanvaard als de enige die hen redden kan. Zij proberen het slechte na te laten en te doen wat God van hen wil. Zij houden van God en hun medemensen. Zij doen niets wat ook maar enigszins tegen het evangelie ingaat, en hebben afgerekend met hun slechte aard.

God weet dat wij hardleers en zwak zijn. Daarom heeft Hij voor ons de “sacramenten” ingesteld namelijk; de “doop” en het “avondmaal”. Deze sacramenten zijn zichtbare garantiebewijzen van iets dat eigenlijk onzichtbaar is. Zij beelden uit wat God ons via de Bijbel uitlegt en wat Hij binnen in ons hart doet. Zodoende geeft Hij ons de innerlijke overtuiging dat Hij ons echt redt. Deze redding zal plaatsvinden op een tijdstip die God heeft vastgesteld en waarop het aantal mensen dat God voor Zich heeft uitgekozen compleet is. Dan zal Jezus Christus uit de hemel terugkomen om recht te spreken over wie dan nog leven en over wie al gestorven zijn. Deze oude wereld zal Hij dan schoonbranden. Wij zien vol verlangen uit naar die grote dag, want van alles wat God beloofd heeft zullen wij dan volop kunnen genieten, dankzij Jezus Christus, onze Here!